STANOVY
Asociace pracovníků Pedagogicko-psychologických poraden, z.s.

Čl. I
Úvodní ustanovení

Název spolku: Asociace pracovníků Pedagogicko-psychologických poraden, z.s.

Zkrácený název: ApPPP, z.s.

Sídlo: Pardubice, Sukova třída 1260, 530 02.

Asociace pracovníků Pedagogicko-psychologických poraden, z.s. (dále jen ApPPP) je samostatným právním subjektem, jehož působnost se vztahuje na Českou Republiku. Je dobrovolným nezávislým sdružením fyzických osob zřízeným na dobu neurčitou.

Posláním ApPPP je:

 1. vykonávat iniciační, oponentskou a konzultační činnost pro orgány státní správy a samosprávy,,
 2. zabývat se odbornými problémy koncepčního, metodického a organizačního charakteru v oblasti pedagogicko psychologického poradenství, včetně poradenství kariérového (dále jen poradenství),
 3. napomáhat odbornému růstu členů a rozvoji poradenství,
 4. spolupracovat s příbuznými organizacemi a sdruženími, které jsou zaměřeny na péči o děti, mládež a rodinu.

Čl. II
Členství

Členství vzniká podáním písemné přihlášky a zaplacením členského příspěvku.
Členství je individuální a dobrovolné, řádné nebo mimořádné.
Řádným členem se může stát každý pracovník pedagogicko-psychologické poradny. Se souhlasem příslušného krajského či regionálního uskupení a Rady se řádným členem může stát také pracovník z oblasti pedagogicko - psychologického poradenství, který není zaměstnancem PPP.
Mimořádným členem se může se souhlasem Rady stát odborník, který pracuje v oboru oblasti příbuzném poradenství a který může k činnosti přispět cennými profesními zkušenostmi.

Členství v ApPPP zaniká:

 1. ukončením členství - vystoupením z rozhodnutí člena na základě písemného oznámení Radě nebo členovi Rady,
 2. nezaplacením členského příspěvku po dobu 2 let po sobě následujících,
 3. rozhodnutím Rady - vyloučením v případě hrubého porušení stanov,
 4. úmrtím člena,
 5. zánikem ApPPP.

Čl. III
Práva a povinnosti členů

1. Členové mají právo:

 • volit a být volen do všech orgánů ApPPP,
 • zúčastňovat se všech akcí, které bude ApPPP pořádat, nebo se na jejich pořádání podílet,
 • předložit námět, podnět k odborné diskuzi, činnosti
 • být informován o aktivitách ApPPP.

2. Členové mají povinnosti:

 • každý člen je povinen dodržovat stanovy a usnesení ApPPP, chránit dobré jméno ApPPP,
 • platit členské příspěvky.

Čl. IV
Orgány spolku

Orgány ApPPP jsou:

 1. Sněm.
 2. Rada.
 3. Pracovní skupiny.

Ad 1. Sněm

Sněm je nejvyšším orgánem ApPPP. Koná se nejméně jedenkrát za dva roky, a to dle rozhodnutí Rady ApPPP. Sněm svolává předseda ApPPP sám nebo na popud alespoň 1/3 členů ApPPP. Rada je pak povinna svolat Sněm nejpozději do tří měsíců od doručení takovéhoto podnětu ze strany členů ApPPP.

Sněm:

 1. schvaluje Stanovy ApPPP a jejich změny,
 2. schvaluje způsob a provedení voleb do Rady ApPPP,
 3. volí nebo potvrzuje Radu ApPPP nebo její jednotlivé členy. Členy Rady Potvrzuje v případě, že byli kandidáti již za jednotlivé regiony zvoleni v primární volbě.
  V odůvodněném případě může Sněm odvolat člena rady na návrh souhlasné většiny členů ApPPP z regionu, jenž tento člen Rady zastupuje. Tento člen Rady pak bude nahrazen jiným kandidátem, který vzejde z mimořádné volby členů dotčeného regionu.
 4. schvaluje zaměření činnosti Rady na funkční období.
 5. schvaluje zprávu o hospodaření ApPPP předkládanou Radou,
 6. schvaluje vstup ApPPP do jiných sdružení a vyšších organizačních jednotek,
 7. schvaluje výši členského příspěvku,
 8. podává návrhy na rámcové zaměření činnosti ApPPP na další období.

Sněm je usnášeníschopný za přítomnosti zástupců alespoň poloviny všech členů ApPPP; při nižším počtu je Sněm usnášeníschopný po uplynutí třiceti minut od času uvedeného v pozvánce.

Ad. 2 Rada

Rada je výkonným orgánem ApPPP. Tvoří ji předseda, místopředseda/ové, tajemník a volení zástupci regionů.

Statutárním orgánem ApPPP je předseda, který je volen nadpoloviční většinou všech členů Rady. S vědomím Rady jmenuje předseda své/ho místopředsedy/u a tajemníka ApPPP. Předseda ApPPP svolává Radu podle potřeby, nejméně však čtyřikrát do roka. O svých jednáních informuje Radu.

Rada:

 1. zpracovává zaměření činnosti na funkční období,
 2. vykonává všechny činnosti ApPPP v období mezi sněmy a zastupuje ApPPP při jednáních s orgány státní správy a samosprávy, partnerskými organizacemi,
 3. rozhoduje o odvolání člena v případě vyloučení,
 4. vede evidenci členů ApPPP,
 5. schvaluje rozpočet,
 6. navrhuje způsob o provedení voleb,
 7. volí ze svého středu předsedu ApPPP a stanovuje kompetence ostatních členů Rady.

Rada je volena nebo potvrzena Sněmem. Volební období pro činnost Rady jsou čtyři roky.

V případě rezignace na členství v Radě v období mezi volbami kooptuje Rada na návrh příslušného regionu nového člena. Usnesení Rady jsou platná schválením prostou většinou jejích přítomných členů při nadpoloviční jejich účasti.

Ad 3. Pracovní skupiny

Pracovní skupiny (dále jen PS) se ustanovují jen v případě specifických potřeb členů ApPPP, a to se souhlasem Rady ApPPP, zaujímají stanoviska, podávají podněty a řeší odbornou problematiku PPP. Dokumenty vzniklé při činnosti PS jsou součástí agendy Rady ApPPP. Návrhy či připomínky PS jsou průběžně Radou projednávány a dle usnesení Rady jsou včleněny do další činnosti ApPPP.

Čl. V
Hospodaření

Zdrojem příjmů a majetku ApPPP jsou:

 1. členské příspěvky, dobrovolné příspěvky, dary či dotace,
 2. příjmy z projektů a grantů,
 3. vlastní hospodářská činnost..

Hospodaření se řídí obecně platnými právními předpisy. Podrobnosti hospodaření stanoví Rada ApPPP.


ASOCIACE PRACOVNÍKŮ PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÝCH PORADEN, z.s.