STANOVY
Asociace pracovníků Pedagogicko-psychologických poraden, z.s.

Čl. I
Úvodní ustanovení

Název spolku: Asociace pracovníků Pedagogicko-psychologických poraden, z.s.

Zkrácený název: ApPPP, z.s.

Sídlo: Vyhlídková 816, Liberec 25, 463 12.

Asociace pracovníků Pedagogicko-psychologických poraden, z.s. (dále jen ApPPP) je samostatným právním subjektem, jehož působnost se vztahuje na Českou Republiku. Je dobrovolným nezávislým sdružením fyzických osob zřízeným na dobu neurčitou.

Posláním ApPPP je:

 1. vykonávat iniciační, oponentskou a konzultační činnost pro orgány státní správy a samosprávy,,
 2. zabývat se odbornými problémy koncepčního, metodického a organizačního charakteru v oblasti pedagogicko psychologického poradenství, včetně poradenství kariérového (dále jen poradenství),
 3. napomáhat odbornému růstu členů a rozvoji poradenství,
 4. spolupracovat s příbuznými organizacemi a sdruženími, které jsou zaměřeny na péči o děti, mládež a rodinu.

Čl. II
Členství

Členství vzniká podáním písemné přihlášky a zaplacením ročního členského příspěvku ve stanovené výši.
Členství je individuální a dobrovolné, řádné nebo mimořádné.
Řádným členem se může stát každý pracovník pedagogicko-psychologické poradny působící na území České republiky, a to všech typů veřejných i neveřejných zřizovatelů. Se souhlasem příslušného krajského či regionálního uskupení a Rady se řádným členem může stát také pracovník z oblasti pedagogicko - psychologického poradenství, který není zaměstnancem PPP.
Mimořádným členem se může se souhlasem Rady stát odborník, který pracuje v oboru oblasti příbuzném poradenství a který může k činnosti ApPPP přispět cennými profesními zkušenostmi.

Členství v ApPPP zaniká:

 1. ukončením členství - vystoupením z rozhodnutí člena na základě písemného oznámení Radě nebo členovi Rady,
 2. nezaplacením členského příspěvku po dobu 2 let po sobě následujících,
 3. rozhodnutím Rady - vyloučením v případě hrubého porušení stanov ApPPP,
 4. úmrtím člena,
 5. zánikem ApPPP.

Čl. III
Práva a povinnosti členů

1. Členové mají právo:

 • volit a být volen do všech orgánů ApPPP,
 • zúčastňovat se všech akcí, které bude ApPPP pořádat, nebo se na jejich pořádání podílet,
 • podílet se na stanovování cílů a forem činnosti v rámci deklarovaného poslání ApPPP, předkládat návrhy, podněty a připomínky
 • být informován o aktivitách ApPPP.

2. Členové mají povinnosti:

 • každý člen je povinen dodržovat stanovy a usnesení ApPPP, jednat v souladu s těmito stanovami, deklarovaným posláním ApPPP a chránit její dobré jméno,
 • platit členské příspěvky.

Čl. IV
Orgány spolku

Orgány ApPPP jsou:

 1. Sněm
 2. Rada
 3. Předseda
 4. Pracovní skupiny.

Ad 1. Sněm

Sněm je nejvyšším orgánem ApPPP. Koná se nejméně jedenkrát za dva roky, a to dle rozhodnutí Rady ApPPP. Sněm svolává předseda ApPPP sám nebo na popud alespoň 1/2 členů Rady nebo na popud 1/3 členů ApPPP. Předseda je pak povinen svolat Sněm nejpozději do tří měsíců od doručení takovéhoto podnětu ze strany členů Rady nebo členů ApPPP, není-li v popudu uvedena lhůta pozdější.

Sněm:

 1. schvaluje Stanovy ApPPP a jejich změny,
 2. schvaluje způsob a provedení voleb do Rady ApPPP,
 3. volí nebo potvrzuje Radu ApPPP nebo její jednotlivé členy. Členy Rady Potvrzuje v případě, že byli kandidáti již za jednotlivé regiony zvoleni v primární volbě.
  V odůvodněném případě může Sněm odvolat člena rady na návrh souhlasné většiny členů ApPPP z regionu, jenž tento člen Rady zastupuje. Tento člen Rady pak bude nahrazen jiným kandidátem, který vzejde z mimořádné volby členů dotčeného regionu.
 4. schvaluje zprávu o hospodaření ApPPP předkládanou Radou,
 5. schvaluje vstup ApPPP do jiných sdružení a vyšších organizačních jednotek,
 6. schvaluje výši členského příspěvku,
 7. podává a schvaluje návrhy na rámcové zaměření činnosti ApPPP na další období.

Sněm je usnášeníschopný za přítomnosti zástupců alespoň poloviny všech členů ApPPP; při nižším počtu je Sněm usnášeníschopný po uplynutí třiceti minut od času uvedeného v pozvánce.

Ad. 2 Rada

Radu tvoří předseda, místopředseda/ové a radní (volení zástupci krajů v případě PPP veřejných zřizovatelů, nebo uskupení v případě zástupců PPP zřizovatelů neveřejných, tzn. církevních a soukromých).

Rada:

 1. zpracovává zaměření činnosti na funkční období,
 2. rozhoduje o odvolání člena v případě vyloučení,
 3. vede evidenci členů ApPPP,
 4. schvaluje rozpočet,
 5. schvaluje výši ročního členského příspěvku,
 6. navrhuje způsob o provedení voleb,
 7. volí ze svého středu předsedu ApPPP a stanovuje kompetence ostatních členů Rady.

Rada je volena nebo potvrzena Sněmem. Volební období pro činnost Rady jsou čtyři roky.

V období mezi volbami probíhá proces přistoupení nového člena Rady vzešlého z volby příslušného kraje nebo uskupení, který Radu doplňuje nebo nahrazuje jejího člena v rezignaci či člena vyloučeného, a to tak, že jej Rada na návrh kraje nebo uskupení bez zbytečného prodlení kooptuje za podmínky hlasováním vyjádřeného souhlasu prosté většiny přítomných radních na zasedání Rady, kde byl tento bod řádně zařazen do programu.

Usnesení Rady jsou platná schválením prostou většinou jejích přítomných členů při nadpoloviční jejich účasti. Každý člen Rady má jeden hlas.

Ad 3. Předsaeda

Statutárním orgánem ApPPP je předseda, který je volen nadpoloviční většinou všech členů Rady a který navenek jedná za spolek, zejména zastupuje ApPPP při jednáních s orgány státní správy a samosprávy a partnerskými organizacemi a třetími osobami.

S vědomím Rady jmenuje předseda své/ho místopředsedy/u. Předseda ApPPP svolává Radu podle potřeby minimálně jedenkrát do roka. Rada může být svolána i tehdy, požádá-li o to 1/2 členů Rady, a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.

O svých jednáních předseda informuje Radu.

Ad 4. Pracovní skupiny

Pracovní skupiny (dále jen PS) se ustanovují v případě specifických potřeb členů ApPPP, a to se souhlasem Rady ApPPP, zaujímají stanoviska, podávají podněty a řeší odbornou problematiku PPP. Dokumenty vzniklé při činnosti PS jsou součástí agendy Rady ApPPP. Návrhy či připomínky PS jsou průběžně Radou projednávány a dle usnesení Rady jsou včleněny do další činnosti ApPPP.

Čl. V
Hospodaření

Zdrojem příjmů a majetku ApPPP jsou:

 1. členské příspěvky, dobrovolné příspěvky, dary či dotace,
 2. příjmy z projektů a grantů,
 3. vlastní hospodářská činnost..

Výdaje ApPPP jsou zaměřeny na uskutečňování jejího, v těchto stanovách deklarovaného, poslání.

Hospodaření se řídí obecně platnými právními předpisy. Podrobnosti hospodaření stanoví Rada ApPPP.

Tyto stanovy byly schváleny na Sněmu ApPPP dne 26.9.2022.
Mgr. Jana Hlavová, předsedkyně ApPPP


ASOCIACE PRACOVNÍKŮ PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÝCH PORADEN, z.s.