ZÁKONY A VYHLÁŠKY V PLATNÉM ZNĚNÍ

ZDROJ:
ZÁKONY PRO LIDI.CZ

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ODKAZ
Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona ODKAZ
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ODKAZ
Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ODKAZ
Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ODKAZ
Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných ODKAZ
Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí ODKAZ
Vyhláška č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy ODKAZ
Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ODKAZ
Vyhláška č. 322/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku ODKAZ
Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení) ODKAZ
Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ODKAZ
Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních ODKAZ
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování ODKAZ
Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků ODKAZ
Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání ODKAZ
Vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání ODKAZ
Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů ODKAZ
Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky ODKAZ
Vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem ODKAZ
Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku ODKAZ
Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy ODKAZ
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ODKAZ
Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři ODKAZ
Vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání ODKAZ
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ODKAZ
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů ODKAZ
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ODKAZ
Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů ODKAZ


Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ODKAZ
Zákon č. 306/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ODKAZ
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ODKAZ
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ODKAZ
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ODKAZ


ASOCIACE PRACOVNÍKŮ PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÝCH PORADEN, z.s.